هگزا آبی 7

2018-10-29T14:34:44+00:00

نام محصول: شش ضلعی آبی 7 کد محصول: Hexa BLU7 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت(بدنه) لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود.  با توجه به دانه بندی محصول، دما، جنس [...]

ابری آبی 7

2017-05-09T16:32:18+00:00

نام محصول: ابری آبی 7 کد محصول: Abri B7 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < [...]

ابری آبی 2

2017-05-09T16:34:28+00:00

نام محصول: ابری آبی 2 کد محصول: ABRI B2 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < [...]

ابری آبی 1

2017-05-09T18:18:09+00:00

نام محصول: ابری آبی 1 کد محصول: Abri B1 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < [...]

آبی 7

2017-05-09T18:36:40+00:00

نام محصول: آبی 7 کد محصول: BLU 7 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت [...]

آبی 5

2017-05-09T18:37:35+00:00

نام محصول: آبی 5 کد محصول: BLU 5 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت [...]

آبی 3

2017-05-09T18:39:10+00:00

نام محصول: آبی 3 کد محصول: BLU 3 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت [...]

آبی 2

2017-05-09T18:40:05+00:00

نام محصول: آبی 2 کد محصول: BLU 2 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت [...]

آبی 1

2017-05-09T18:41:02+00:00

نام محصول: آبی 1 کد محصول: BLU 1 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت [...]

شش گوش ابری آبی 7

2017-05-09T18:45:45+00:00

نام محصول: شش گوش ابری آبی 7 کد محصول: Hexa Abri B7 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: [...]