متالیک حنایی 2

2017-05-09T16:22:29+00:00

نام محصول: متالیک حنایی 2 کد محصول: HNA 2 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]

متالیک حنایی 1

2017-05-09T16:25:20+00:00

نام محصول: متالیک حنایی 1 کد محصول: HNA 1 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]

ابری آبی 7

2017-05-09T16:32:18+00:00

نام محصول: ابری آبی 7 کد محصول: Abri B7 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < [...]

ابری آبی 2

2017-05-09T16:34:28+00:00

نام محصول: ابری آبی 2 کد محصول: ABRI B2 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < [...]

ابری آبی 1

2017-05-09T18:18:09+00:00

نام محصول: ابری آبی 1 کد محصول: Abri B1 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < [...]

ابری سفید

2017-05-09T16:35:38+00:00

نام محصول: ابری سفید کد محصول: Abri WHT نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < x [...]

قهوه ای 4

2017-05-09T16:37:50+00:00

نام محصول: قهوه ای 4 کد محصول: BRN 4 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]

قهوه ای 3

2017-05-09T16:39:26+00:00

نام محصول: قهوه ای 3 کد محصول: BRN 3 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]

مشکی

2017-05-09T16:40:39+00:00

نام محصول: مشکی کد محصول: BLK نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت پاششی بر [...]

قهوه ای 5

2017-05-09T16:41:51+00:00

نام محصول: قهوه ای 5 کد محصول: BRN 5 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]