ابری آبی 7

2017-05-09T16:32:18+00:00

نام محصول: ابری آبی 7 کد محصول: Abri B7 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < [...]

ابری آبی 2

2017-05-09T16:34:28+00:00

نام محصول: ابری آبی 2 کد محصول: ABRI B2 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < [...]

ابری آبی 1

2017-05-09T18:18:09+00:00

نام محصول: ابری آبی 1 کد محصول: Abri B1 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < [...]

ابری سفید

2017-05-09T16:35:38+00:00

نام محصول: ابری سفید کد محصول: Abri WHT نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < x [...]

شش گوش ابری آبی 7

2017-05-09T18:45:45+00:00

نام محصول: شش گوش ابری آبی 7 کد محصول: Hexa Abri B7 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: [...]

شش گوش ابری آبی 2

2017-05-09T18:47:52+00:00

  نام محصول: شش گوش ابری آبی 2 کد محصول: Hexa Abri B2 نوع محصول: موزاییک پرسلان <h3>جزئیات طرح:</h3> این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. <strong>کلاس جذب [...]

شش گوش ابری آبی 1

2017-05-09T18:49:10+00:00

نام محصول: شش گوش ابری آبی 1 کد محصول: Hexa Abri B1 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: [...]

شش گوش ابری سفید

2017-05-09T18:50:55+00:00

نام محصول: شش گوش ابری سفید کد محصول: Hexa Abri WHT نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a [...]

میکس شش گوش المپیک 3

2017-05-09T18:55:09+00:00

  نام محصول: میکس المپیک 3 کد محصول: Mix Olympic 3 نوع محصول: موزاییک پرسلان <h3>جزئیات طرح:</h3> طرح های میکس از روش پخت single-press firing بصورت تک رنگ تولید می شوند و سپس بصورت اتوماتیک یا دستی با درصد های مشخص ترکیب می شوند. ترتیب قرار گیری هر [...]