ابری سفید

2017-05-09T16:35:38+00:00

نام محصول: ابری سفید کد محصول: Abri WHT نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a (0 < x [...]

سفید 4

2017-05-09T18:19:43+00:00

نام محصول: سفید 4 کد محصول: WHT 4 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت [...]

سفید 3

2017-05-09T18:21:07+00:00

نام محصول: سفید 3 کد محصول: WHT 3 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت [...]

سفید 2

2017-05-09T18:22:29+00:00

نام محصول: سفید 2 کد محصول: WHT 2 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت [...]

سفید

2017-05-09T18:23:49+00:00

نام محصول: سفید کد محصول: WHT نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب بصورت پاششی بر [...]

شش گوش ابری سفید

2017-05-09T18:50:55+00:00

نام محصول: شش گوش ابری سفید کد محصول: Hexa Abri WHT نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. کلاس جذب آب: B1a [...]

شش گوش سفید 3

2017-05-09T19:04:52+00:00

نام محصول: شش گوش سفید 3 کد محصول: Hexa WHT3 نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون [...]

شش گوش سفید

2017-05-09T19:13:17+00:00

نام محصول: سفید شش گوش کد محصول: Hexa WHT نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. این محصول بدون طرح بوده و رنگ درون لعاب [...]

شش گوش کارن سفید

2017-05-09T19:25:29+00:00

نام محصول: شش گوش کارن سفید کد محصول: Hexa KN WHT نوع محصول: موزاییک پرسلان جزئیات طرح: این طرح بصورت single-press firing یا تک پرس-پخت تولید می شود و پس از پرس بیسکوئیت(بدنه) لعاب بر روی سطح آن اعمال می شود. بیسکوئیت این محصولات برجسته (روستیک) بوده و [...]